Praktische informatie

Hieronder vindt u algemene informatie over aanmelding en intake bij mijn praktijk en wat ervoor nodig is om dit goed te laten verlopen, ook wat betreft uw zorgverzekering. Ook vindt u hier algemene praktijkinformatie, bijvoorbeeld de klachtenregeling en omgang met privacy.

Aanmelden

Om een behandeling bij Van Geloven Psychotherapie vergoed te krijgen, is een geldige verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Er dient ook sprake te zijn van een DSM-5 stoornis. Bij voorkeur regelt u de verwijzing voordat u een afspraak maakt. U kunt hier nalezen wat er op de verwijsbrief vermeld moet staan.
Aanmelden bij Van Geloven Psychotherapie kan uitsluitend telefonisch via 06-33586666.

Op dit moment (actualisatiedatum 15-04-2024) is er over enkele weken/maanden weer plek voor nieuwe aanmeldingen.

Sommige psychische problemen, zoals bijvoorbeeld een identiteitsstoornis, een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen en nog een aantal andere, vallen niet onder verzekerde zorg. Vergoeding door de zorgverzekering is dan niet mogelijk. Wanneer u hiervoor in behandeling wilt, zal deze via een zogenoemd Overig Zorgproduct (OZP) bij u in rekening worden gebracht. Dit geldt ook wanneer u ervoor kiest de therapie geheel zelf te betalen. Zie verder bij Kosten en Vergoeding voor het bijbehorende tarief.
In het geval van onverzekerde zorg of zelf willen betalen, is een verwijzing van de huisarts niet nodig.

In het geval van een wachttijd of aanmeldstop bij Van Geloven Psychotherapie:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Intake

Na telefonische aanmelding vindt meestal een eerste (intake-) gesprek plaats. Om kennis te maken, de klachten te bespreken en wensen in kaart te brengen, maar vooral om te kijken of er een klik is. Een goede behandelrelatie en een gevoel van veiligheid is essentieel voor het slagen van de behandeling. Als er in het eerste gesprek een wederzijds positief gevoel is, volgen er meestal nog twee intakegesprekken, gericht op uw klachten, uw persoonlijkheid en uw verwachtingen. Na afloop bespreken we samen de uitkomst van mijn bevindingen, of er sprake is van verzekerde zorg en het behandelvoorstel, als dat van toepassing is. Het kan gebeuren dat ik inschat dat er geen sprake is van verzekerde zorg. U kunt de kosten van het diagnostisch proces dan wel indienen bij uw zorgverzekeraar (maximaal vier afspraken). Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en u zo goed mogelijk doorverwijzen naar een collega. Uiteraard staat het u ook vrij na de intake te beslissen niet aan de therapie te beginnen.
Een geldig legitimatiebewijs is tijdens het eerste gesprek verplicht.

Ik kan u niet de juiste hulp bieden als u last heeft van psychotische klachten, ernstige of acute suïcidaliteit, ernstige verslavingsproblemen, ernstige eetproblemen, agressie of autisme.

Kosten en vergoeding

Per 1 januari 2022 is in Nederland een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor de GGZ, het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM). Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. Het bestaande DBC-model is per 31-12-2021 afgeschaft. In het Zorgprestatiemodel worden alle afzonderlijke prestaties (zoals een behandelsessie, e-mailcontact of intercollegiaal overleg) apart in rekening gebracht. De tarieven zijn afhankelijk van de functie van de therapeut en de lengte van de sessie en kunt u hier inzien. Ik hanteer de maximale NZa-tarieven.
Sessies zullen niet per zitting verrekend worden: ik zal per kwartaal een verzamelnota opstellen en aan u factureren. Zie deze cliëntenfolder voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel.

Behandelingen in de GGZ vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Uitsluitend uw basisverzekering is relevant voor de hoogte van uw vergoeding: het maakt voor de vergoeding dus niet uit of u aanvullend bent verzekerd. Houd er rekening mee dat in ieder geval eerst uw eigen risico van minimaal €385,- wordt aangesproken, als uw zorgverzekeraar dit niet al voor andere zorgkosten had geïnd. Wanneer u zelf met de zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, telt dat bedrag.
Om met meer vrijheid te kunnen afstemmen op uw individuele situatie en therapievraag, heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit heeft o.a. als gevolg dat ik rechtstreeks aan u zal declareren. U kunt vervolgens de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. De vergoeding van uw behandeling hangt af van de zorgverzekeraar en het type polis dat u heeft gekozen. Kijk voor uitgebreidere informatie op de pagina Vergoeding.

Als onderdeel van het Zorgprestatiemodel wordt per 01 januari 2022 na de intake/diagnostiekfase en bij evaluaties de Honos+ als vragenlijst gebruikt om de zorgzwaarte vast te stellen. De zorgzwaarte is een indeling aan de hand van de hoeveelheid en ernst van uw  klachten en problemen. Vooralsnog is de uitkomst adviserend en heeft deze geen consequenties voor het tarief of de duur van de behandeling. Mogelijk wordt dat in de toekomst anders. De zorgzwaarte typering komt ook op de nota te staan. U kunt het bij mij aangeven als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar op de hoogte wordt gesteld van uw diagnose en zorgzwaarte typering. Daarvoor kunt u via mij een formulier ondertekenen, waarmee die verplichting vervalt.

Kwaliteitsbewaking

Sinds 1 januari 2017 is iedere praktijk verplicht te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut van Van Geloven Psychotherapie is goedgekeurd en kunt u hier lezen. In dit kwaliteitsstatuut is o.a. opgenomen dat u in het geval ik langdurig uitval of plotseling overlijd, contact kunt opnemen met mijn collega Nicole van der Klei (06-24791657).
Verder wordt Van Geloven Psychotherapie elke 5 jaar door de LVVP gevisiteerd (huidige certificaat is geldig t/m 31 december 2028). Zie ook de folder kwaliteitsbeleid van de LVVP.
Tot slot neem ik deel aan intervisiegroepen om mijn deskundigheid te bevorderen en mijn professionele functioneren te blijven verbeteren.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over (een deel van) de behandeling, ​vraag ik u dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Zo kunnen we de behandeling tijdig bijsturen, of stilstaan ​bij wat er is voorgevallen. Mocht u dit niet willen, of heeft u het gevoel er met mij niet uit te komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. Zie hiervoor de folder, de website of het klachtenreglement van de LVVP.

Privacy en AVG

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. In deze cliëntenfolder van de LVVP kunt u informatie nalezen over uw rechten, uw dossier, geheimhouding, etc.
Hoe ik met uw gegevens omga in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u lezen in dit Privacy statement. Voor aanvullende informatie over privacy bij Van Geloven Psychotherapie kunt u hier een brochure lezen.

Privacy mbt uw zorgverzekeraar en de NZa

Op de factuur die u bij uw ziektekostenverzekeraar kunt indienen, staat privacygevoelige informatie. U kunt in overleg met mij ervoor kiezen om een privacyverklaring in te vullen, waardoor een aantal zaken niet op de factuur komt. Het betreft de volgende:

  • DSM-hoofdgroep;
  • Antwoorden op HoNOS+ vragen;
  • Input in Zorgvraagtyperingsinstrument Dynamisch;
  • Geadviseerde zorgvraagtype;
  • Gekozen zorgvraagtype;
  • Wvggz-/Wzd-historie;
  • Acute-ggz historie (in geval van acute zorg);
  • Verblijfshistorie (in geval van opname);
  • Prestatiecodes

Betalingsvoorwaarden en algemene voorwaarden

Lees hier de Betalingsvoorwaarden
Lees hier de Algemene Voorwaarden

Registraties

BIG-registratienummer GZ-psycholoog: 89065267125
BIG-registratienummer psychotherapeut: 19065267116
KvK: 73042153
AGB-zorgverlener: 94014433
AGB-praktijk: 94064417
Bank: NL86KNAB0258719958
Lidmaatschap: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), opgenomen in het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP; Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP)

Links